ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ ๔๙ ปี"
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คุณกรุณา บุญญพันธุ์ รักษาการแทนเลขานุการสำนักบริการวิชาการ  คุณนิคม หล้าอินเชื้อ รักษาการแทน
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันครบรอบปีที่ ๔๙ วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐ ปี อาคาร ๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม