ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

อบรมหลักสูตร สร้างสมรรถนะการนำเสนองานอย่างมืออาชีพสำนักบริการวิชาการ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หลักสูตร สร้างสมรรถนะการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ วันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม