ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

เปิดการสัมมนาแนวทางการพัฒนาด้านกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นประธานเปิดการสัมมนาแนวทางการพัฒนาด้านกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทาง นโยบาย ตลอดจนการปฏิบัติในด้านต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ภาพกิจกรรม