ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์จากทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการอบรม
ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ภาพกิจกรรม