ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากรกองกิจการนิสิต กับยุค Thailand 4.0
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากรกองกิจการนิสิต กับยุค Thailand 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และรักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ภาพกิจกรรม