ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

การประชุมสรุปผล โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา 22 สถาบัน
เขตภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2559การประชุมสรุปผล โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา 22 สถาบัน เขตภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม