ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

การประชุมจัดสรรงบประมาณสนับสนุน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการประชุมจัดสรรงบประมาณสนับสนุน "โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนบน"
ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม