ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เทคนิคการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เทคนิคการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ภาพกิจกรรม