ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และความท้าทายของ HR ในยุคไทยแลนด์ 4.0"
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศาลอุธรณ์ ภาค 5 จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และความท้าทายของ HR ในยุคไทยแลนด์ 4.0
ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากรโดย อ.ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสากหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียมเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผลสูง ซึ่งในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนางสุพร แลกันทะ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุธรณ์ ภาค 5 กล่าวเปิดการฝึกอบรม
ซึ่งมีบุคลากรศาลอุธรณ์ ภาค 5 เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 55 คน
ภาพกิจกรรม