ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2560"
งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2560
โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ภาพกิจกรรม