ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด รักษาการแทนผู้อำนวยการ"
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
แด่รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ภาพกิจกรรม