ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
นางอรกานต์ ไชยยา หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัยและคณะ ร่วมกับจังหวัดน่าน และมหาวิทยาลัยพายัพ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมภาคเหนือ จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย ผบ.มทบ.38 หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา เข้าร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง ออร์คิด โรงแรมดิอิมเพรส น่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ภาพกิจกรรม