ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2560"
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับและเป็นประธานเปิดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2560
โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่จากสถาบันอุดมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน และจากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส
เข้าร่วมโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรม ส่งเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ มิตรภาพไมตรี
ระหว่างสถาบันการศึกษา ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ภาพกิจกรรม