ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และความท้าทายของ HR ในยุคไทยแลนด์ 4.0"
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 หลักสูตรการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และความท้าทายของ HR ในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากรโดย อ.ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียมเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผลสูง โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กล่าวเปิดการฝึกอบรม ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 47 คน
ภาพกิจกรรม