ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รุ่นที่3)
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รุ่นที่3)
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม