ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

การอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ประจำปี ๒๕๖๐
"ก้าวแรกสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ"

การจัดการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ปะจำปี ๒๕๖๐ "ก้าวแรกสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ"
วันที่ ๑๒-๑๔, ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม