หมายเหตุ :

1. สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานส่วนราชการไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 3
2. ค่าลงทะเบียนการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว 
3. สำนักบริการวิชาการ มช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดการอบรม ในกรณีที่จำนวนผู้สมัครน้อยกว่าเป้าหมาย โดยจะทำการแจ้งไปยังผู้สมัครก่อนการจัดอบรม 1 สัปดาห์

Download หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการอบรมปี 2561


ระบบการลงทะเบียน Online


QR Code การลงทะเบียน
On Line ผ่าน Smart Phone

หมายเหตุ:

1. ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดก่อนที่จะส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

2. สำหรับค่าลงทะเบียน (กรณีจากหน่วยงานภาครัฐ) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 และระเบียบการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554 และ (กรณีจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ (กรณีจากหน่วยงานอื่น) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ตามระเบียบหน่วยงาน

3. การชำระค่าลงทะเบียน
3.1
ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 6672-0-5707-3 ชื่อบัญชี สำนักบริการวิชาการ
3.2 เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน ใบนำฝาก Pay-In Slip หรือ หลักฐานการชำระเงินมาที่หมายเลขโทรสาร 053-942874 หรือส่งมาทาง Email Address :  uniserv.training@gmail.com เดียวกับที่ส่งใบสมัคร พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร หน่วยงานที่สังกัดและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนและการออกใบเสร็จ โปรดนำหลักฐานการโอนเงินมาด้วย 1 ฉบับ ในวันลงทะเบียน
3.3 กรณีมีการสมัครฝึกอบรมมากกว่า 1 หลักสูตร โปรดชำระค่าลงทะเบียนเป็นรายหลักสูตร และระบุชื่อผู้สมัคร-ชื่อหลักสูตรมาพร้อมกับหลักฐานการชำระเงิน4. หากผู้สมัครส่งใบสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมแล้ว มีเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการก่อนวันฝึกอบรม มิฉะนั้นสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในกรณีทีผู้เข้าอบรมไม่ได้แจ้งยกเลิกล่วงหน้าตามกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น


สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-942881-4 โทรสาร. 053-942890 uniserv@cmu.ac.th