หลักสูตร
Download เอกสาร+ใบสมัคร
1. หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

รุ่นที่ 1 วันที่ 4-6 มกราคม พ.ศ. 2560
รุ่นที่ 2 วันที่ 2-4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มช.

ค่าลงทะเบียน 4,200 บาท

2. หลักสูตร สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อสร้างผลงานให้องค์กร

รุ่นที่ 2 วันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มช.

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

3. หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นสุดยอดพิธีกรและนักพูดอย่างมืออาชีพ

วันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ.2560
ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มช.
ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

4. หลักสูตร สร้างสมรรถนะการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

วันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ.2560
ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มช.
ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

5. หลักสูตร การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และความท้าทายของ HR ในยุคไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 13-14 กรกฏาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มช.

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

6. หลักสูตร ความเป็นเลิศในงานธุรการและการพัฒนางานสำนักงานยุคใหม่

วันที่ 27-28 กรกฏาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มช.

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

Download หนังสือเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม (PDF File)


ระบบการลงทะเบียน Online


QR Code การลงทะเบียน
On Line ผ่าน Smart Phone

หมายเหตุ:

1. ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดก่อนที่จะส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

2. สำหรับค่าลงทะเบียน (กรณีจากหน่วยงานภาครัฐ) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 และระเบียบการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554 และ (กรณีจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ (กรณีจากหน่วยงานอื่น) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ตามระเบียบหน่วยงาน

3. การชำระค่าลงทะเบียน
3.1
ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 6672-0-5707-3 ชื่อบัญชี สำนักบริการวิชาการ
3.2 เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน ใบนำฝาก Pay-In Slip หรือ หลักฐานการชำระเงินมาที่หมายเลขโทรสาร 053-942874 หรือส่งมาทาง Email Address :  uniserv.training@gmail.com เดียวกับที่ส่งใบสมัคร พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร หน่วยงานที่สังกัดและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนและการออกใบเสร็จ โปรดนำหลักฐานการโอนเงินมาด้วย 1 ฉบับ ในวันลงทะเบียน
3.3 กรณีมีการสมัครฝึกอบรมมากกว่า 1 หลักสูตร โปรดชำระค่าลงทะเบียนเป็นรายหลักสูตร และระบุชื่อผู้สมัคร-ชื่อหลักสูตรมาพร้อมกับหลักฐานการชำระเงิน4. หากผู้สมัครส่งใบสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมแล้ว มีเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการก่อนวันฝึกอบรม มิฉะนั้นสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในกรณีทีผู้เข้าอบรมไม่ได้แจ้งยกเลิกล่วงหน้าตามกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น